GDPR

GDPR -
Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 (dále jen "Nařízení GDPR")

Veterinární ordinace
MVDr. Miroslav Řehák, Janovského 9, 170 00 Praha 7, IČ: 60217626 (dále jen "ordinace"
nebo "poskytovatel" nebo "správce") tímto v souladu s ustanovením článku 12 a
13 Nařízení GDPR svým zákazníkům - fyzickým osobám, kteří jsou ve smyslu článku
4 odst. 1 Nařízení subjekty údajů a jejichž osobním údajům je tak ve smyslu a v
režimu Nařízení poskytována ochrana, poskytuje následující informace, sdělení a
poučení.

1/ SPRÁVCE OSOBNÍCH
ÚDAJŮ

Správcem osobních
údajů je Veterinární ordinace MVDr. Miroslav Řehák, Janovského 9, 170 00 Praha 7,
IČ: 60217626 . Pokud má zákazník dotaz ohledně zpracování osobních údajů, je
možné se na nás obrátit též prostřednictvím emailu rehak.vet@volny.cz .

2/ ÚČEL A ROZSAH
ZPRACOVÁNÍ

Ve veterinární ordinaci
jsou osobní údaje zákazníků zpracovávány v těchto případech: potřebujeme osobní
údaje pro plnění smlouvy o poskytnutí veterinární péče - pro možnost efektivně
se zákazníkem při poskytování veterinární péče komunikovat a informovat jej
například o stavu zvířete, výsledcích vyšetření apod., potřebujeme zpravidla
telefonní číslo a e-mailovou adresu zákazníka; Pokud jsme poskytli veterinární
péči, považujeme majitele zvířete za našeho zákazníka a veškeré informace o
průběhu poskytování veterinární péče pak vedeme v naší evidenci, neboť tyto
údaje jsou naprosto nezbytné v případě jakékoliv veterinární péče poskytované
námi u daného zvířete v budoucnu. zpracování osobních údajů nám ukládá přímo
právní úprava - protože jsme povinni vést dokumentaci o poskytované veterinární
péči, jejíž součástí musí být rovněž identifikace majitele ošetřeného zvířete,
jsou námi zpracovávány jméno, příjmení, bydliště a datum narození zákazníka;
protože nám právní úprava ukládá předávat osobní údaje o zákazníkovi uvedené v
petpasu, jsou tyto údaje o chovateli, pro kterého vystavujeme petpas,
zpracovávány a předávány Komoře veterinárních lékařů ČR; protože nám právní
úprava ukládá, abychom veterinární služby řádně vyúčtovali a evidovali,
zpracováváme údaje nezbytné pro splnění náležitostí účetních a daňových dokladů
apod.; zpracování je nezbytné pro zajištění podstatného zájmu ordinace - jsme
oprávněni využívat získané kontaktní údaje stálých zákazníků pro zasílání
obchodních sdělení ohledně našich služeb a produktů, naším podstatným zájmem je
pak rovněž využití osobních údajů při uplatňování nároku ordinace ze smlouvy
apod.; zákazník se zpracováním souhlasí - v případě, že nám k tomu zákazník
udělí souhlas, může dojít ke zpracování rovněž dalších osobních údajů -souhlas
zákazníka je vždy informovaný a konkrétní co do účelu, rozsahu a doby
zpracování osobních údajů, zákazník má právo jej kdykoliv odvolat.

Osobní údaje jsou námi
zpracovány v rozsahu, v jakém nám je zákazník poskytl. Osobní údaje, které od
zákazníka požadujeme, může zákazník vždy odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o
takové údaje, jejichž poskytnutí jsme povinni vyžadovat, nemůžeme v takovém
případě související službu poskytnout.

3/ SOUHLAS SE
ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud veterinární ordinace
zpracovává osobní údaje zákazníka na základě jeho souhlasu, poskytovatel je
oprávněn po zákazníkovi požadovat, aby poskytnutí souhlasu písemně potvrdil.
Poskytne-li zákazník poskytovateli takový souhlas, může jej kdykoli, jakoukoli
formou a bez jakékoli sankce odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno oprávnění
poskytovatele tyto osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu nadále
zpracovávat k účelům, k nimž poskytovateli svědčí jiný ze zákonných důvodů
zpracování. Pro samotné poskytnutí veterinárních služeb není souhlas se
zpracováním osobních údajů nutný, poskytovatel poskytnutím souhlasu zákazníka
ke zpracování jeho osobních údajů nepodmiňuje poskytnutí služeb veterinární
péče.

4/ OBCHODNÍ SDĚLENÍ

Zákazníky, kteří
navštívili veterinární ordinaci poskytovatele opakovaně, považuje poskytovatel
za stálé zákazníky, nesdělí-li mu zákazník výslovně jinak. Poskytovatel je
oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka, které od zákazníka v souvislosti s
poskytováním veterinárních služeb obdržel, rovněž i za účelem přímého
marketingu vlastních produktů a služeb (např. pozvánka k očkování zvířete
zákazníka). Zákazník je oprávněn kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho
osobních údajů pro účely přímého marketingu poskytovatele a kdykoli může
jednoduchým způsobem umožněným poskytovatelem zasílání dalších nabídek
odmítnout.

5/ UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ

Osobní údaje zákazníka
uchovává poskytovatel po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k
dosažení daného účelu zpracování, tj. po dobu trvání smluvního vztahu mezi
poskytovatelem a zákazníkem a následně pak po dobu, kterou je poskytovatel
povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, a to vždy
právě v rozsahu nezbytném pro splnění povinností poskytovatele. Kromě toho je
poskytovatel oprávněn osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu uchovávat i
pro účely ochrany a/nebo uplatňování případných práv a nároků poskytovatele
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem, a to po
dobu, dokud nedojde k promlčení případných nároků podle příslušných ustanovení
občanského zákoníku.

6/ ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zákazníka
mohou být poskytnuty třetím osobám, které poskytovateli poskytují odborné
veterinární, účetní, právní či IT služby v zájmu zajištění řádného plnění
povinností ordinace stanovených jí obecně závaznými právními předpisy či v
zájmu uplatnění a/nebo ochrany nároků a práv poskytovatele vůči zákazníkovi.
Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy poskytovatelem s touto osobou
uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje
příslušné záruky pro zpracování osobních údajů. Osobní údaje mohou být
zpřístupněny i dalším subjektům, ale vždy pouze tehdy, pokud jim bude svědčit
zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním
řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím).

7/POUČENÍ O PRÁVECH
ZÁKAZNÍKA

Zákazník má právo
požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo
výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, za
podmínek stanovených Nařízením GDPR má právo na přenositelnost těchto údajů k
jinému správci, a to ve smyslu článků 15 až 21 Nařízení GDPR. Zákazník má dále
právo být bezodkladně informován o jakémkoli případu porušení zabezpečení
osobních údajů, které může mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody
fyzických osob. Zákazník má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů (resp. jiného dozorového úřadu s působností v oblasti ochrany
osobních údajů, bude-li zřízen), má-li za to, že poskytovatel při zpracování
osobních údajů (vč. případných vyřizování žádostí zákazníků) postupuje v
rozporu s Nařízením. Informace o opatřeních přijatých na základě žádosti
zákazníka dle čl. 15 až 22 Nařízení budou zákazníkovi poskytnuty bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Při zpracování osobních
údajů zákazníka nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování
ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení.

Toto prohlášení je
veřejně přístupné na internetových stránkách správce.